ภาษาไทย ภาษาไทย | English
สายด่วน
(+66) 02-7111932

มลภาวะทางอากาศ

ณ สำนักงานของเราในประเทศไทย เราสามารถวัดค่ามลภาวะที่โรงงานปล่อยออกมา และค่าปริมาณมลภาวะในสิ่งแวดล้อม ด้วยความรู้ในสาขางานวิจัยด้านอากาศ นอกจากนี้เราสามารถตรวจวิเคราะห์กลิ่นได้อีกด้วย

เราสามารถทำการวัดมลภาวะที่ปล่อยออกมาจากโรงงาน โดยวัดจากควัน และก๊าซจากกระบวนการต่างๆ มลภาวะที่ตรวจวัดได้จะถูกนำไปใช้เพื่อเปรียบเทียบกับข้อกำหนดในใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้เราสามารถทดสอบการติดตั้งระบบและกระบวนการทำความสะอาดก๊าซเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพื่อปรับแต่งระบบให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดมลภาวะ

การตรวจวิเคราะห์อากาศจะดำเนินไปภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เราสามารถทำการวัดมลภาวะในสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพของอากาศ

เพื่อควบคุมและรักษาคุณภาพของอากาศ เช่น ในกรุงเทพฯ มีการคาดการณ์เอาไว้ว่าเทศบาลและจังหวัดต่างๆ จะต้องจัดทำแผนที่แสดงคุณภาพของอากาศในท้องถิ่น

แผนที่ดังกล่าวควรแสดงถึงมลภาวะที่เกิดจากกำมะถัน ตะกั่ว ไนโตรเจนออกไซด์ อนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศ มอนอกไซด์ของเถ้า และ เบนซีน หากปรากฏว่าระดับมลภาวะมีค่าสูงเกินกว่าที่ได้กำหนดเอาไว้ หรือมีแนวโน้มว่าจะสูงเกินกว่าค่าที่คาดการณ์เอาไว้ จะต้องมีการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขต่อไป

ในสาขาของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลิ่น เรามีการดำเนินการทดสอบด้วยวิธี 'sniff measurents' และมีการคำนวณค่าการกระจายของกลิ่น ในการทดสอบแบบ 'sniff measurements' จำมีการเก็บตัวอย่างทดสอบและนำไปยังห้องปฏิบัติการและทำการทดสอบในสภาพเจือจางโดยมีการตัดสินจากเครื่องมือวัด วิธีนี้ทำให้เราสามารถกำหนดค่าของระดับมลภาวะทางกลิ่นให้กับกลิ่นที่นำมาทดสอบ

ในการทดสอบโดยการวัดระดับมลภาวะทางกลิ่น เราสามารถแยกความแตกต่างของปัญหาที่พบระหว่างกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 ผู้ลงทุนหรือบริษัทในเครือบริษัทเดียวกันซึ่งมี การปล่อยมลภาวะทางกลิ่นที่คล้ายกัน
  • กลุ่มที่ 2 ผู้ลงทุนหรือกลุ่มบริษัทซึ่งมีลักษณะเฉพาะในการปล่อยมลภาวะทางกลิ่น ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แม้บริษัทเหล่านี้จะอยู่ในเครือบริษัทเดียวกัน
  • กลุ่มที่ 3 บริษัทและ/หรือ กลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีขนาดใหญ่ ซับซ้อนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ได้มีการจัดตั้ง "ข้อกำหนดเฉพาะกิจ" ให้กับสำหรับบริษัทหลายแห่งที่มีแหล่งกำเนิดกลิ่นที่มีลักษณะเดียวกัน ข้อกำหนดเฉพาะกิจเหล่านี้ใช้เป็นหลักในการให้คำปรึกษาระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานทางธุรกิจ และเป็นสิ่งชี้วัดว่าควรให้ความสนใจกับผลกระทบใดพร้อมทั้งควรดำเนินการใดเพื่อแก้ไขปัญหา มีการดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลที่สายงานต่างๆ ของบริษัทต้องการใช้ในงานงานวิจัยทางด้านมลภาวะทางกลิ่น ในงานวิจัยเหล่านี้ทำให้เห็นภาพของการปล่อยมลภาวะทางกลิ่นและมลภาวะทางกลิ่นในสิ่งแวดล้อมในบางตัวอย่าง รวมถึงระดับของมลภาวะทางกลิ่นที่ปลดปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดกลิ่นเหล่านั้น

บริษัท Geonoise ประเทศไทย จำกัด และสำหรับมลภาวะทางอากาศในประเทศไทย